Bolestné může získat každý, komu byla způsobena zdravotní újma

Bolestné náleží prakticky každému, komu vznikla újma na zdraví. Může se jednat například o situace po dopravní nehodě, pracovním úrazu v zaměstnání, ale výjimku netvoří ani úraz ve škole či při sportu. Výše bolestného se stanovuje na základě určitých kritérií a má tedy svá jasná pravidla. Pokud chcete získat co možná nejvyšší bolestné, je vždy nejvhodnější volbou využít služeb odborníků zabývajících se dlouhodobě touto problematikou. Jedině tak si zajistíte, že dostanete adekvátní odškodnění.

Bolestné můžeme obecně chápat jako kompenzaci za způsobenou bolest, kterou bylo nutné vytrpět, a to jak fyzickou, tak i psychickou. Samozřejmě lze nárokovat i léčbu či trvalé následky úrazu. Výše nároku se u jednotlivých osob liší v závislosti na bodovém ohodnocení konkrétního úrazu. Bolestné patří dlouhodobě v České republice k nejčastěji uplatňovaným nárokům.

Dopravní nehoda

Jak se určuje výše bolestného?

Body za jednotlivá zranění jsou stanovy právním předpisem. Tyto body se samozřejmě za jednotlivá zranění a další újmy samozřejmě sčítají. Tento součet se následně násobí částkou přiřazenou jednomu bodu. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění, a to v závislosti na průměrné mzdě v České republice. Bodové ohodnocení za bolestné poškozeným nejčastěji vypočítává jejich ošetřující lékař, ale případně i lékař určený pojišťovnou, u které se pojistná událost uplatňuje.

Následky nehody

Získejte bolestné, které skutečně odpovídá způsobené újmě

V obou výše uvedených případech však může být vypočítaná výše bolestného často mnohem nižší, než-li ta, kterou lze získat po vyhodnocení výše bolestného znalcem z oboru. I z toho důvodu se v případě uplatnění nároku na bolestné vyplatí spolupracovat s odborníky, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Jedině tak si zajistíte skutečně odpovídající výši bolestného, které vám náleží. Celý proces vyřízení může být sice delší, ale rozhodně se vám vyplatí.